Vendi ku dituria krijohet!

Vërejtje!

Pagesa duhet të bëhet brenda 2 dite në bankë. Vetem aplikimet që kanë kryer pagesën brenda afatit merren parasysh.

Numri maksimal në grup është 25 vende