Vendi ku dituria krijohet!

AAS PARTNERS ju fton në trajnimin 3 Ditor
“Trajtimi tatimor i kontratave afatgjate ndërtimore"

Çka mësohet në Trajnim:
Trajnimi do të ketë fokus kryesor trajtimin tatimor te kontratave afatgjata ndertimore me theks te vecant:
 1. Trajtimi i TVSH-se
 2. Njohja e te ardhurave dhe kostos
 3. Toka-Trualli si kosto dhe transaksionet e kembimit
 4. Punekryesit – Njohja e shpenzimeve dhe te ardhurave
Sa është kosto e trajnimit:
Kosto totale e trajnimit është: 100€ (Në çmim janë të përfshira të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me: literaturën,materialet që shpërndahen përgjatë ushtrimeve.)
Regjistrimi i kandidatëve:
Regjistrimi i kandidatëve është i hapur deri me 05 Shtator 2020
Facebook
WhatsApp

Planprogrami i detajuar i trajnimit

Trajtimi i TVSH-se

 • Trajtimi i TVSH-se se zbritshem nga investitoret dhe investitoret/pune kryesit
 • Koeficienti i kreditimit tatimor
 • Evidenca bruto apo neto (m2)
 • Rregullimet e TVSH-se
 • Trajtimi I garazheve/parkingut
 • Ndertimi I objektit kur pjeserisht perdoret per nevoja biznesore.
 • Evidenca ne kontabilitet dhe prezentimi I tyre ne Pasqyra Financiare.

Njohja e te ardhurave dhe kostos

 • Trajtimi i njohjes se te ardhurave
 • Menyra e llogaritjes se kostos
 • Identifikimi i mbylljes se projektit me te hyra dhe kosto reale
 • Idenfitikimi I te hyrave ne baze te pagesave me keste
 • Evidenca ne kontabilitet dhe prezentimi I tyre ne Pasqyra Financiare

Toka-Trualli si kosto dhe transaksionet e kembimit

 • Toka/trualli si kosto (bizneset individuale)
 • Toka/truali si kosto (personat juridik)
 • Transaksionet e kembimit dhe trajtimi I tyre si kosto dhe e hyre
 • Shitja e objektit te banimit nga pronari I tokes pa u perfunduar objekti

Punekryesit - Njohja e shpenzimeve dhe te ardhurave

 • Njohja e te hyrave
 • Njohja e shpenzimeve
 • Transaksionet e kembimit